Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2005



Peta direktiva EU o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila

Marijan Ćurković

Llovd's kao jedan od renomiranih nosilaca rizika na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja

Slobodan Jovanović

Neka nova zakonska rešenja u delatnosti osiguranja

Slobodan Ilijić

Sadržaj Revije 3,4-2005

čLANCI
Doc. dr Marijan Ćurković
PETA DIREKTIVA EU O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRADANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZILA
Doc. dr Slobodan Jovanović
LIOYD'S KAO JEDAN OD RENOMIRANIH NOSILACA RIZIKA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU OSIGURANJA I REOSIGURANJA
Mr Slobodan llijić
NEKA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U DELATNOSTI OSIGURANJA

OSVRTI-ANALIZE-KOMENTARI
Mr Katarina Ivančević
 
OMBUDSMAN U OSIGURANJU
Živorad Ristić/Jelena Duganjić
TRANSPORT OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Ljubinka Kovačević
PRIKAZ NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
IZ PRAKSE ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE I UDRUŽENJA
PRIMENA ZAKONA O OSIGURANJU I RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA
AKTUELNI PROBLEMI NAKNADE ŠTETE I OSIGURANJE
SUDSKA PRAKSA
PREGLED SUDSKE PRAKSE

 

OSIGURANJE U SVETU
PRIKAZ ĆLANAKA
DOBRI REZULTATI U EVROPSKOM OSIGURANJU
UGOVORI O OSIGURANJU KOJE ZAKLJUČUJU UDRUŽENJA
UTICAJ EVROPSKOG KOMITETA OSIGURANJA NA NOVU
REGULATIVU U OBLASTI REOSIGURANJA
KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE
UKRATKO IZ SVETA
NEMCI NE ŠTEDE NA NAJBOLJI NAČIN
JAVNO-PRIVATNA SARADNJA - REŠENJE ZA DRUŠTVO KOJE SE MENJA
GRAĐANSKA ODGOVORNOST: KO I KADA IMA PRAVO NA ODŠTETU
OSIGURANJE AUTOMOBILA: SMANJENJE PREMIJE OSIGURANJA
PROPISI EU UGROŽAVAJU RADNA MESTA
SWISS-RE: GUBICI U 2005. GODINI
ZANIMLJIVE INTERNET STRANICE VEZANE ZA TEMU OSIGURANJA
SUDSKA PRAKSA
PROPISI I DOKUMENTI DOMAĆI
PREČIŠĆENI TEKST ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU
IZMENJENIH I DOPUNJENIH ZAKONOM O IZMENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
STRANI
ZAKON O OSIGURANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE
PETA DIREKTIVA EU 2005/14 O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZIU\

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA