Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014Oblici isplate penzijskih nadoknada

Tatjana Rakonjac Antić Marija Jovović

Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

Slobodan Jovanović

Delatnost tehničkog pregleda u Srbiji: preventiva ili kanal prodaje osiguranja?

Andrija Vujičić

Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?

Vivek Dubey

Rezultati osiguranja od autoodgovornosti u 2013. godini

Milan Cerović

Sadržaj Revije 3-2014

SADRŽAJ


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Dr  Louis NORMAN-AUDENHOVE, Krize su šanse (razmišljanja povodom katastrofalne poplave u Srbiji) 


ČLANCI

 Prof. dr Tatjana RAKONJAC ANTIĆ i Marija JOVOVIĆ, Oblici isplate penzijskih nadoknada

Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

Mr Andrija VUJIČIĆ, Delatnost tehničkog pregleda u Srbiji: preventiva ili kanal prodaje osiguranja?

Doc. dr Vivek DUBEY, Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?


PORUKE SA XV SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „MODERNO PRAVO OSIGURANJA: TEKUĆA PITANJA I TRENDOVI”, ODRŽANOG NA PALIĆU, 11–13. APRILA 2014. GODINE


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Napomene u pogledu presuda u sporovima C-22/12,  Katarína Haasová v Ratislav Petrík i C-277/12
Blanka Holingová i Vitalijs Drozdovs v Baltikums AAS Evropskog suda pravde. Prikaz: Eirini Sarri

Presuda Evropskog suda od 7. marta 2013., slučaj C-577/11, povodom tumačenja člana 29 i člana 39 stav 2 Direktive Saveta (EC) br. 92/49/EEC, člana 8 stav 3 Prve Direktive Saveta br. 73/239/EEC i članova 49 i 56 Ugovora o osnivanju Evropske unije. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Govor počasnog predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije povodom otvaranja 15. godišnjeg savetovanja, Palić, 11-13. aprila 2014.

Dr Milan CEROVIĆ, Rezultati osiguranja od autoodgovornosti u 2013. godini

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

DIREKTIVE I PROPISI EU

Direktiva br. 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25.11.2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) – V deo

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA