Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2015Određivanje merodavnog prava za direktan zahtev oštećenog prema štetnikovom osiguravaču u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije

Slavko Đorđević

„Jednostavni i razumljivi izrazi” u potrošačkim ugovorima o osiguranju prema grčkoj sudskoj praksi

Iakovos Venieris

Problemi funkcionisanja Garantnog fonda prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Milan Cerović

Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu sa osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu

Loris Belanić

Sadržaj Revije 1-2015

SADRŽAJ 

REČ UREDNIKA 

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE 

-Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Poziv evropskoj politici 

ČLANCI 

-Doc. dr SlavkoĐORĐEVIĆ, Određivanje merodavnog prava za direktan zahtev oštećenog prema štetnikovom osiguravaču u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije 

-Prof. dr Iakovos VENIERIS, „Jednostavni i razumljivi izrazi” u potrošačkim ugovorima o osiguranju prema grčkoj sudskoj praksi

-Dr Milan CEROVIĆ, Problemi funkcionisanja Garantnog fonda prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

-Doc. dr Loris BELANIĆ, Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu s osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE 

-Presuda Evropskog suda pravde od 9. oktobra 2014., slučaj C-268/13, Gospođa Elena Petru Vs Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu i Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Prikaz: mr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI 

Izbor i prevod: Nela Bukorović  

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE 

-Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Novo priznanje za profesora Wolfganga Rohrbacha 

BIBLIOGRAFIJA 

ODABRANE KNJIGE 

ODABRANI ČLANCI 

Izbor i prevod: Nela Bukorović 

STRANI PROPISI 

- Bugarski zakon o osiguranju 

– Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

– Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

– Lista recenzenata 

 
 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA