Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2016Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji

Katarina Ivančević

Neka pitanja u vezi sa sadržinom predugovorne obaveze ugovarača na prijavu bitnih činjenica – opšti pogled

Samim Unan

Tražnja za osiguranjem života sa osvrtom na pojedine zemlje centralne i jugoistočne Evrope

Jasmina Labudović Stanković

Opšta i posebna pravila o zaštiti interesa korisnika usluge osiguranja u srpskom i uporednom pravu

Ozren Uzelac

Sadržaj Revije 1-2016

 SADRŽAJ


REČ UREDNIŠTVA
Petnaest godina Evropske revije za pravo osiguranja

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE
Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Elektronski zdravstveni podaci (ELGA) i zdravstveno osiguranje


ČLANCI

Prof. dr Katarina IVANČEVIĆ, Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji

Prof. dr Samim UNAN, Neka pitanja u vezi sa sadržinom predugovorne obaveze ugovarača na prijavu bitnih činjenica – opšti pogled

Prof. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Tražnja za osiguranjem života sa osvrtom na pojedine zemlje centralne i jugoistočne Evrope

Mr Ozren UZELAC, Opšta i posebna pravila o zaštiti interesa korisnika usluge osiguranja u srpskom i uporednom pravu

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Presuda Evropskog suda pravde od 9. septembra 2015. godine, spor C-240/14, Eleonore Prüller-Frey vs Norbert Brodnig Axa Versicherung AG. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

Francuski Zakonik o osiguranju Deo I, Knjiga I – Ugovor, III deo prevoda

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA