Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2016Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

XXX Ademuni Odeke

Neka aktuelna pitanja nemačkog ugovornog prava osiguranja povodom donošenja odluke BGH Z - IV ZR 426/14 od 11.11.2015.

Stefan Purner

Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja

Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 4-2016

SADRŽAJ


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Sajber kriminalČLANCI

Dr XXX ADEMUNI-ODEKE, Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)


Dr Stefan PURNER, Neka aktuelna pitanja nemačkog ugovornog prava osiguranja povodom donošenja odluke BGH Z - IV ZR 426/14 od 11.11.2015.

Dr Slobodan JOVANOVIĆ, Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
Presuda Evropskog suda pravde od 3. decembra 2015, spor C-338/14 povodom tumačenja čl. 17, st. 2 Direktive Evropskog Saveta br. 86/653/EEC od 18. decembra 1986. koji se odnosi na zastupnike osiguranja, Quenon K. SPRL vs Beobank SA, ranije Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, ranije Citilife SA. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


STRANI PROPISI
 
Građanski zakon Češke Republike, deo 15, odeljak 2, Osiguranje

Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA