Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2012Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

Wolfgang Rohrbach

Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova –

Jakov Radišić

Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

Angelo Borselli

Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti

Katarina Ivančević

Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Sadržaj Revije 2-2012

REČ UREDNIKA


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

- Dr Peter Hauser, Evropska agencija za ocenu rejtinga finansijskih organizacija pred osnivanjem


ČLANCI

- Dr Wolfgang Rohrbach, Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

- Dr Jakov Radišić, Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova

- Mr Angelo Borselli, Cognosceat emptor: O obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

- Dr Katarina Ivančević, Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti

- Anna Tarasiuk-Flodrowska, Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse koja se odnose na društva za osiguranje


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda pravde od 5. marta 2002. godine u sporu C-386/00 Axa Royale Belge SA protiv Georges Ochoa Strategie Finance SPRL da li komunitarno pravo, odnosno Direktiva Saveta br. 92/96/EEC od 10. novembra 1992. godine utvrđuje obavezu koju države članice moraju uneti u svoje nacionalno zakonodavstvo, a prema kojoj ponuda za zaključenje ugovora o osiguranju, odnosno u odsustvu ovakve ponude sama polisa osiguranja, mora sadržati informaciju upućenu osiguraniku o tome da je generalno štetno i opasno po osiguranika da raskida već postojeći ugovor o osiguranju, umanjuje osiguranje ili odustane od već postojećeg ugovora o osiguranju, a sve ovo radi zaključenja drugog ugovora o životnom osiguranju. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


PRIKAZI ČLANAKA

- “Ne ostavljajte novac na stolu – Kako ostvariti pravo na regres u slučaju nastanka velike neosigurane štete”, The Metropolitan Corporate Counsel, Vol 19, No. 6, June 2011. Prikaz članka: Aleksandra Nikolić


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Aleksandra Nikolić i Nela Bukorović


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović


DIREKTIVE I PROPISI EU

- Direktiva Saveta 2004/113/EC od 13. decembra 2004. o primeni principa ravnopravnog tretmana muškaraca i žena u vezi sa korišćenjem usluga i prometa roba, preveo dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA