Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2018Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

Peter Hauser

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

Jasmina Đokić

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 3-2018

                                            SADRŽAJ


KOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Privatno rentno osiguranje u fokusu


ČLANCI

- Prof. dr Peter HAUSER, Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

- Dr Jasmina ĐOKIĆ, Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobliske odgovornosti

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
- Presuda Evropskog suda pravde od 7. avgusta 2018, spor C-122/17 povodom pitanja da li pravo EU mora da se tumači tako da je postupajući nacionalni sud države članice dužan da proglasi neprimenjivim odredbe nacionalnih zakona, i na njima zasnovanu ugovornu klauzulu, koja je protivna čl. 1 Treće direktive Saveta 90/232/EEC o osiguranju od odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila. Prikaz: dr Jelena Gazivoda.

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI
-    Zakon o obligacionim odnosima Estonije, Deo 4 Ugovor o osiguranju
Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA