Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2012Reforma premijskog sistema: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga

Susanna Marsden

Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

Angelo Borselli

Klauzule o istovetnosti sudbine u pravu reosiguranja - praktični problemi u obezbeđivanju njihove efikasnosti

Ralph Fearnhead

Osiguranje kredita - značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 3-2012

REČ UREDNIK


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

- Dr Andreas Brandstetter, Budući strukturni preobražaj osiguranja


ČLANCI

- Mr Angelo Borselli, Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajucih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih konglomerata u evropskom pravu

- Mr Susanna Marsden, Naglasak na reformi: Uticaj Roterdamskih pravila na počiljaoce i osiguravače karga

- Ralph Fearnhead, Klauzule o istovetnosti sudbina u pravu reosiguranja - Praktični problemi u obezbeđenju njihove efikasnosti

- Doc. dr Jasmina Labudovic Stanković, Osiguranje kredita - Značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU


PORUKE SA XIII GODIšNJEG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „IZAZOVI USKLAĐIVANJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE SA EVROPSKIM (EU) PRAVOM OSIGURANJA" ODRŽANOM NA PALIĆU OD 20. DO 22. APRILA 2012


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRZAVA OLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda od 17. marta 2011. godine u sporu C-484/09 Manuel Carvahlo Ferreira Santos vs Companhia Europeia de Seguros SA povodom pitanja da li je u slučaju saobraćajnog udesa u kome nijedan od vozača koji su upravljali motornim vozilima nije direktno odgovoran za udes, sa stanovišta obavezujućih normi komunitarnog prava, moguće umanjenje prava na naknadu štete licu koje je pretrpelo teške povrede i to, prema nacionalnim propisima, na osnovu podeljene odgovornosti. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


PRIKAZI ČLANAKA

- „Promena klime i pravo osiguranja", Naslov članka u originalu: "Climate Change and Insurance Law", 123 issue Journal of British Insurance Law Associaton, March 2012, str. 56-66, Prikaz članka: Aleksandra Nikolić


OSIGURANJE U SVETU - VESTI

- Izbor i prevod: Aleksandra Nikolić i Nela Bukorović

 

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANI ČLANCI

ODABRANE KNJIGE

Izbor i prevod: Nela Bukorović


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJ

- Prof. dr Jovan Slavnić, Govor Predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju XIII godišnjeg savetovanja, Palić, 20-22. april 2012.


DIREKTIVE I PROPISI EU

- Preporuka Komisije od 18. decembra 1991. o posrednicima osiguranja (92/48/EEC), Službeni list EU, L 19, 28. 1. 1992. str. 32-33, preveo dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA