Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2011Na izvorima istorije austrijsko-srpskog osiguranja: 200 godina agenata osiguranja

Wolfgang Rohrbach

Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

Jakov Radišić

Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju – sporna pitanja

Jovan Slavnić

Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda

Ioannis Rokas

Sadržaj Revije 1-2011

U ČAST 10-GODIŠNJEG JUBILEJA „REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA” Prof. dr Wolfgang Rohrbach

 

REČ UREDNIKA

 

OSVRTI – KOMENTARI – ANALIZE

- Dr Kyriaki Noussia, „Kombinovani maloprodajni investicioni proizvodi” u osiguranju i predložene izmene direktive o posredovanju u osiguranju

- Ognjen Koprčina, Uloga sekretara u osiguravajućem društvu

 

SUDSKA PRAKSA  SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Spor povodom zahteva Evropskom sudu pravde da da tumačenje da li penzioneri sa prebivalištem u državi članici koja nije država članica koja im isplaćuje penzije mogu biti izuzeti od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u državi članici koja im isplaćuje penzije i doneti odluku da ne žele da se na njih primenjuje zakonska šema osiguranja od rizika nastupanja bolesti koja je primenljiva na njih u skladu sa propisima komunitarnog prava, i u vezi s tim, mogu li oni rizik nastupanja bolesti osigurati kod privatnih osiguravajućih društava,  C-345/09 J.A. van Delft and Others vs. College van zorgverzekeringen. Prikaz mr Jelena Gazivoda

 

PRIKAZI ČLANAKA

- Debata o reformi zdravstvenog sistema / Scott E. Harington‘The Health Insurance Reform Debate’, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 77, No. 1, 2010, p. 5-38. Prikaz članka: doc. dr Jasmina Labudović

- Privatizacija i konkurencija u zakonskom zdravstvenom osiguranju / Dr. Peter Eichler ”Privatisierung und Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung”, Versicherungsrundschau, n. 4/09, s. 14-20, Prikaz članka: Nela Bukorović

 

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- III Konferencija AIDA Europe, Amsterdam, 26-27. maj 2011. „Pravo osiguranja i reosiguranja: tekuća pitanja i budući izazovi”, NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade, 59-72, 1012AD Amsterdam. Prikaz: doc. dr Jasmina Labudović

 

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Priredila i prevela: Nela Bukorović

 

DIREKTIVE EU

Direktiva 2004/35/CE Skupštine Evrope i Saveta od 21. aprila 2004. godine o odgovornosti za prirodnu sredinu u vezi sa prevencijom i uklanjanjem štete na prirodnoj sredini – Prvi deo prevoda, preveo dr Slobodan Jovanović

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA