Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2020Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

Lok Kan SO

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

Peter Hauser

Karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

Gordana Radović

Sadržaj Revije 3-2020

                               SADRŽAJ


KOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Kriza prouzrokovana virusom COVID-19 i nauka o osiguranju

ČLANCI

- Dr Lok Kan SO, Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

- Prof. dr Peter HAUSER, Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

- Dr Gordana RADOVIĆ, Karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
-Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju XXI savetovanja, Šabac, 25. septembra 2020……
-    Poruke sa XXI savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije „Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja”, održanog u Šapcu od 25. do 27. septembra 2020. godine

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
- Presuda Evropskog suda pravde od 27. februara 2020. povodom tumačenja čl. 15 (5) i čl. 16 (5) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Evropskog Parlamenta i Saveta od 12. decembra 2012. godine o nadležnosti i priznanju i izvršenju presuda u građanskim i privrednim sporovima, spor C-803/18. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

-    OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

Zakon o osiguranju Kraljevine Belgije od 4. aprila 2014. godine, III deo prevoda

Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA