Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2021Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

Marius Fras

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama

Zdravko Šolak

Sadržaj Revije 1-2021

                           SADRŽAJ

KOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Moguća rešenja za osiguranje šteta od pandemija

ČLANCI

- Prof. dr Marius FRAS, Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, dr Ozren UZELAC, Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

- Dr Zdravko ŠOLAK, Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE - Presuda Evropskog suda pravde od 12. novembra 2020. povodom tumačenja čl. 274 Direktive br. 2009/138/EZ  (Solventnost II). Prikaz: dr Jelena Gazivoda

-    OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

- Građanski zakonik Republike Malte, Knjiga II – O stvarima, Deo II – O načinima sticanja i prenosa svojine i
drugih prava na ili u vezu sa stvarima, Glava XIA – O ugovorima o osiguranju života. Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA