Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2021Dvadeset godina „EVROPSKE REVIJE (ranije Revija) za pravo osiguranja”

Wolfgang Rohrbach

Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

Loris Belanić

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

Zia Akhtar

Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

Jasmina Labudović Stanković

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

Jasmina Đokić

Sadržaj Revije 2-2021

SADRŽAJ

DVADESETA GODIŠNJICA EVROPSKE REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA

-    Prof. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

-    Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Dvadeset godina „EVROPSKE REVIJE (ranije Revija) za pravo osiguranja”

KOLUMNA  

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Šta ostaje od korone

ČLANCI

-.prof. dr Lorić BELANIĆ, Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

- dr Jasmina ĐOKIĆ, Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

- dr Zia AKHTAR, Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD


IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

-Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju XXII savetovanja, Šabac, 23. april 2021
-Poruke sa XXII savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije „Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici u osiguranju”, održanog u Šapcu od 23. do 25. aprila 2021. godine

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
-   Presuda Evropskog suda pravde od 25. marta 2021. povodom tumačenja čl.135 (5), tač. a  Direktive Saveta br. 2006/112/EC o jedinstvenom sistemu poreza na dodatu vrednost. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE
ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

‒      Zakon o ugovoru o osiguranju Kraljevine Švedske (2005:104), I deo prevoda
Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović i prof. dr Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja


–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA