Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti

Abstract

1 Uvod
Osiguranje: automobilske odgovornosti u našoj zemlji dobija sve više na značaju. U ukupnoj premiji podaci za 2001. godinu osiguranje automobilske odgovornosti zauzima prvo mesto sa 3% premije. U ukupnoj strukturi premije kod većine osiguravajućih društava premija osiguranja od automobilske odgovornosti učestvuje preko 50%. Kod ove vrste osiguranja premija je naplativa 100% i predstavlja svakodnevni sveži priliv novca svih ostguravača, u situaciji kada se premija drugih vrsta osiguranja teško i sporo isplaćuje. Presudila je sve veća utakmica osiguravača u deobi portfelja osiguranja automobilske odgovornosti.

Keywords
Categories