Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo sa izdavanjem Revije za pravo osiguranja 2002. godine, časopisa za teoriju i praksu osiguranja. Ovo udruženje je nacionalna sekcija AIDA Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA Association Internationale de Droit des Assurrances – International Association for Insurance Law). Ono je osnovano 1961. kao Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja. Više o radu i aktivnostima ovog Udruženja možete saznati na adresi: www.srbija-aida.org. Udruženje za pravo osiguranja Srbije je i član međunarodnog udruženja izdavača u osiguranju (Presse Internationale des Assurances – PIA).

Imajući u vidu stremljenje naše države ka članstvu u Evropskoj uniji, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je u poslednjih nekoliko godina ostvarilo intenzivnu saradnju sa brojnim kolegama iz država koje su ili članice EU ili države kandidati za članstvo. To je kulminiralo imenovanjem međunarodne Redakcije časopisa u 2012. godini, koju sačinjavaju ugledni profesori prava osiguranja sa velikih evropskih univerziteta. Pored ove činjenice, u časopisu se pojavljuju, pored domaćih, i inostrani autori koji pružaju dragocen doprinos analizi tekućih pitanja i trendova u nacionalnim pravima, a posebno u svetlu usklađivanja nacionalnih pravnih sistema sa propisima EU. Vodeći računa o ovoj činjenici kao i podizanju opšteg nivoa prepoznatljivosti naše publikacije i van granica Srbije, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je odlučilo da, počev od br. 1/2013, Revija za pravo osiguranja nosi naziv „Evropska revija za pravo osiguranja.”

U Evropskoj reviji za pravo osiguranja objavljuju se članci koji se odnose na sve vrste osiguranja – osiguranje života i neživotno osiguranje (osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti). Ipak, Evropska revija za pravo osiguranja nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).

 

Novosti

Od 1. januara 2023. godine, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Fakutet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić su suizdavači časopisa Evropska revija za pravo osiguranja, s tim da je Udruženje za pravo osiguranja i dalje glavni i izvršni izdavač. Ugovor o suizdavaštvu su potpisali prof. dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije i prof. dr Mirjana Franceško, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.


 

Od januara 2016. godine Evropska revija za pravo osiguranja nalazi se u bazi časopisa za društveno-humanističke nauke, ERIH PLUS. Od decembra 2013. Evropska revija za pravo osiguranja indeksirana je u HeinOnline listu časopisa, koja obuhvata više od 1800 časopisa iz oblasti prava i sa pravom povezanih disciplina. Takođe, časopis je uključen i u bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich’s Periodicals Directory – Ulrich’s Web.

Poziv za dostavljanje radova

Poštovani, pozivamo Vas da dostavite svoje radove za naredni broj Evropske revije za pravo osiguranja. Radove dostavite na adrese:

mrksicmarija@gmail.com
pierpaolo.marano@unicatt.it

Radovi će nakon dostavljanja biti prosledjeni recenzentima. Rezultat recenzije može biti prihvatanje rada, vraćanje rada uz ispravke u skladu sa primedbama recenzenata ili neprihvatanje rada.

Evropska revija za pravo osiguranja

Narudžbenica

Molimo vas popunite ovaj obrazac.

Po prijemu uplate, časopis će vam se redovno slati na vašu adresu.