Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

DOBRO DOŠLI NA SAJT EVROPSKE REVIJE ZA PRAVO OSIGURANJA

Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo sa izdavanjem Revije za pravo osiguranja 2002. godine, časopisa za teoriju i praksu osiguranja. Ovo udruženje je nacionalna sekcija AIDAMeđunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA Association Internationale de Droit des Assurrances – International Association for Insurance Law). Ono je osnovano 1961. kao Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja. Više o radu i aktivnostima ovog Udruženja možete saznati na adresi: www.srbija-aida.org

Imajući u vidu stremljenje naše države ka članstvu u Evropskoj uniji, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je u poslednjih nekoliko godina ostvarilo intenzivnu saradnju sa brojnim kolegama iz država koje su ili članice EU ili države kandidati za članstvo. To je kulminiralo imenovanjem međunarodne Redakcije časopisa u 2012. godini, koju sačinjavaju ugledni profesori prava osiguranja sa velikih evropskih univerziteta. Pored ove činjenice, u časopisu se pojavljuju, pored domaćih, i inostrani autori koji pružaju dragocen doprinos analizi tekućih pitanja i trendova u nacionalnim pravima, a posebno u svetlu usklađivanja nacionalnih pravnih sistema sa propisima EU. Vodeći računa o ovoj činjenici kao i podizanju opšteg nivoa prepoznatljivosti naše publikacije i van granica Srbije, Udruženje za pravo osiguranja Srbije je odlučilo da, počev od br. 1/2013, Revija za pravo osiguranja nosi naziv „Evropska revija za pravo osiguranja.”

U Evropskoj reviji za pravo osiguranja objavljuju se članci koji se odnose na sve vrste osiguranja – osiguranje života i neživotno osiguranje (osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti). Ipak, Evropska revija za pravo osiguranja nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).
Narudžbenica
Narudžbenica


POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Poštovani, pozivamo Vas da dostavite svoje radove za naredni broj Evropske revije za pravo osiguranja. Radove dostavite na adrese: jlabudovic@yahoo.com, Pierpaolo.Marano@unicatt.it ili lolesl@EUnet.rs Radovi će nakon dostavljanja biti prosledjeni recenzentima. Rezultat recenzije može biti prihvatanje rada, vraćanje rada uz ispravke u skladu sa primedbama recenzenata ili neprihvatanje rada.
Uputstvo za autore 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

ERIH PLUS

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA

RECNIK OSIGURANJA