Pravni položaj brokera (re)osiguranja’ u pravu Velike Britanije

Abstract

Broker predstavlja posrednika reosiguranja koji posluje samostalno, jer za razliku od agenta u pravilu nema stalno ovlašćenje principala. Broker reosiguranja je ovlašćen da u ime i po nalogu svog principala pronađe najpovoljniji oblik reosiguravajućeg pokrića prema njemu prihvatljivim uslovima i premiji, pri čemu principal ne plaća premiju reosiguranja reosiguravajućem društvu, nego brokeru. Upravo je funkcija brokera u svim pravnim sistemima, pa tako i u engleskom, da olakša zadovoljenje raznih komercijalnih potreba i interesa u oblasti reosiguranja uspostavljanjem veze između strana zainteresovanih za zaključenje ugovora. Osnovni interes reosiguranika je ekonomska zaštita od prekomernih obaveza iz zaključenih osiguranja, dok je sticanje profita interes reosiguravača. Iz gore pomenutog, kratkog opisa delatnosti brokera proizlazi jedno suštinsko pitanje za svakog principala, a to je: šta predstavlja najpovoljniji oblik pokrića i prihvatljive uslove i premiju? lako ovo pitanje zavisi od mnogo okolnosti, može se izdvojiti bar jedno osnovno pravilo: što je nivo samopridržaja manji, a obaveza reosiguravača definisana sa što manje uslova i isključenja, to je pokriće kvalitetnije. Visina premije reosiguranja kod neproporcionalnih) vrsta ugovora, takođe može biti opredeljujući faktor pri zaključenju ugovora, ali se istovremeno mora imati u vidu da sindrom što jeftinijeg pokrića često može značiti ne samo visok nivo samopridržaja, već i sužen obim pokrića. Pružanjem svojih usluga, broker reosiguranja oslobađa osiguravača od troškova za obuku kadrova, poslovanje i razvoj posebnog sektora za reosiguravače koje bi za mnoge osiguravače bilo ekonomski neopravdano.
Dr Jovan Ćirić,

Keywords
Categories