Sprečavanje pranja novca u osiguranju

Abstract

Termin “pranje novca” (money laundering) nastao je u SAD u periodu prohibicije kada su kriminalci novac zarađen od ilegalne proizvodnje i krijumčarenja alkoholnih pića prikazivali kao zaradu koju su ostvarili u lancu svojih perionica za pranje rublja i pranje automobila. S obzirom na ovu pojavu, novinari su počeli da koriste termin „pranje novca” koji je kasnije ušao u široku upotrebu, uključujući i stručnu terminologiju.
Prema jednoj definiciji, pranje novca je proces ili shema kojom se identitet “prljavog novca” (dirty money) ili novca koji potiče od kriminala i njegovo pravo vlasništvo menja tako da izgleda da novac potiče od legitimnog ili zakonitog izvora. Prema konvenciji o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom, pranje novca je konverzija ili transfer imovine, uz znanje da takva imovina pred- stavlja prihod od kriminala, s ciljem prikrivanja ili netačnog prikazivanja nezakonitog porekla imovine, odnosno prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, izvora, mesta, upotrebe, kretanja, prava, ili svojine u odnosu na imovinu, znajući da ta imovina predstavlja prihod stečen činjenjem krivičnog dela.

Authors:
Kapor Predrag
Keywords
Categories