Afekciona vrednost stvari i osiguranje imovine

Apstrakt

Određivanje visine naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenog, ukoliko je oštećena ili uništena umišljajnim krivičnim delom, predstavlja jedno od ključnih odstupanja od opšteg pravila o objektivnom shvatanju građansko-pravne krivice u našem deliktnom pravu. Iako uživa dugu tradiciju, njegovo tumačenje i primena stvara niz dilema u pravnoj teoriji i praksi domaćih sudova. Među njima, ključno je pitanje da li je reč o specifičnom osnovu za naknadu nematerijalne štete ili o afekcionoj vrednosti oštećene ili uništene stvari, kao načinu odmeravanja visine materijalne štete koji u sebi nosi subjektivnu konotaciju. Ovom problemu je u fragmentima posvećeno samo nekoliko radova u našoj teoriji odštetnog prava, dok do sada ovo pitanje nije posmatrano u kontekstu osiguranja imovine, odnosno potrebe da se stvari naročitog značaja za oštećenog, koje mogu, ali i ne moraju imati veliku tržišnu vrednost, i dodatno osiguraju. Upravo su to razlozi zbog kojih se u ovom radu ispituje spremnost tržišta osiguranja da odgovori potrebama specifičnih zahteva korisnika, kada je u pitanju osiguranje od krađe i razbojništva vrednih i retkih stvari kulturno-istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka, nakita i dragocenosti, ali i stvari za koje su vlasnici posebno emotivno vezani, kao kućni ljubimac, lična prepiska, pisma, priznanja za različita postignuća ili porodične fotografije.

Literatura

Antić, O. (2011). Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet
Univerziteta u Beogradu.
Austrijski građanski zakonik (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen
Monarchie, 1811.) Stand: 10.9.2021 gemäß BGBl. I Nr.
175/2021), https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622, 31.
1. 2024.
Blagojević, B., Krulj, V. (redaktori). (1983). Komentar zakona
o obligacionim odnosima, knjiga I. Beograd: Savremena
administracija.
Caton, B. (2023). Don’t Risk It! Guard Your Treasures With
Valuable Items Insurance, https://catonhosey.com/guard-
your-treasures-with-valuable-items-insurance/, 31. 1. 2024.
Đurić, M. (2022). Osiguranje dizajnerske odeće: Skromna
ponuda za visoku modu, Biznis i finansije, 201. https://bif.
rs/2022/09/osiguranje-dizajnerske-odece-skromna-ponuda-
za-visoku-modu/, 31. 1. 2024.
Gajinov, T. (2023). Osiguranje kućnih ljubimaca, Evropska
revija za pravo osiguranja, 22(1), 13–21. DOI: 10.46793/
ERPO2201.13G
Jovanović, S. (2018). Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih
predmeta u domaćinstvu, Evropska revija za pravo osiguranja,
17(3), 41–48.
Karanikić Mirić, M. (2011). Odmeravanje naknade štete prema
vrednosti koju je stvar imala za oštećenika, Crimen, 2(1), 67–
87.
Krađa umetnina je unosan posao, https://www.b92.net/kultura/
vesti.php?nav_category=270&yyyy=2012&mm=04&dd=12&
nav_id=599980, 20. 1. 2024.
Miladinović, Z. (2020). Opšta pravila osiguranja imovine
Mićović, M. (ur.) u: Zbornik radova usluge i prava korisnika
(199-224). Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u
Kragujevcu. DOI: 10.46793/UPK20.199M
Milenković, R. (2015). Naknada štete u slučaju smrti i povrede
kućnog ljubimca, Glasnik advokatske komore Vojvodine,
87(10), 525–542. DOI: 10.5937/gakv1510525M.
Nemački građanski zakonik (Bürgerliches Gesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung, 1896, BGBl. I S. 42, 2909;
2003 I S. 738, das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom
22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist,
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf, 31. 1.
2024.
Nikolić, D. (1995). Građanskopravna sankcija (geneza, evolucija
i savremeni pojam). Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u
Novom Sadu.
Perović, S., Stojanović, D. (redaktori). (1980). Komentar zakona
o obligacionim odnosima, knjiga I. Kragujevac − Gornji
Milanovac: Pravni fakultet, Univerziteta u Kragujevcu i
Kulturni centar.
Prednacrt Građanskog Zakonika Republike Srbije, verzija
od 28. 5. 2019. godine, https://www.paragraf.rs/nacrti_i_
predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-
srbije.html, 24. 1. 2024.
Presuda Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1119/2005 od 21.7.2005.
godine, preuzeto sa Paragraf.lex online baze, 23. 1. 2024.
Radišić, J. (1998). Razgraničenje imovinske i neimovinske štete,
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 46(1-3), 4–24.
Radulović, S. (2020). (Pravni) status kućnih ljubimaca i posebna
afekcija prema njima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
Nišu, 59(89), 335-351. DOI: 10.5937/zrpfn0-28570.
Rao, V. (2014). Precious medals: Olympians treasure their trophies
(and dread having them stolen), https://www.today.com/news/
precious-medals-olympians-treasure-their-trophies-dread-
having-them-stolen-2d11972904, 24. 1. 2024.
Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev. I 2749/2004 od 25.11.2004.
godine, preuzeto sa Paragraf.lex online baze, 23.01.2024.
Salma, J. (2008). Pravne osobine građansko-pravne odgovorno-
sti/ Razgraničenje građansko-pravne od krivično-pravne od-
govornosti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu,
42(1-2), 79–98. DOI: 10.5937/zrpfns42-0006.
Schlichter, S. (2022). The Best Pet Insurance Companies for 2023,
https://www.nerdwallet.com/article/insurance/best-pet-
insurance-companies, 22. 2. 2023.
Srpski građanski zakonik iz 1844, https://www.harmonius.org/
sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/privatno-pravo/srbija/
Srpski_gradjanski_zakonik_1844.pdf, 31. 1. 2024.
Stojanović, D., Petrović, D. (1991). Komentar zakona o osnovnim
svojinsko-pravnim odnosima. Beograd: Službeni list.
Volar, D. (2015). Sticanje svojine od nevlasnika, Glasnik
advokatske komore Vojvodine, 75(1), 29–50.
Zakon o dobrobiti životinja, Službeni glasnik RS, br. 41/2009.
Zakon o obligacionim odnosima Federacije BIH, Službeni list
SFRJ, br. 29/78, 39/85 i 57/89, Službeni list RBiH, br. 2/92 i
13/93 i SN F BiH, br. 29/03 i 42/11.
Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78,
39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93,
Službeni list SCG, br. 1/20023-Ustavna povelja i Službeni
glasnik RS, br. 18/2020.
Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore, Službeni list CG,
br.47/2008, 4/2011-dr. zakon i 22/2017.
Zakon o obligacionim odnosima RS, Službeni list
SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989
i Službeni glasnik RS, br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 – dr.,
39/2003 i 74/2004.
Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05, 41/08,
125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23.
Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Službeni list SFRJ,
br. 6/80 i 36/90, Službeni list SRJ, br. 29/96 i Službeni glasnik
RS, br. 115/2005 - dr. zakon.
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore, Službeni list
Crne Gore, br. 19/2009.
Afekciona vrednost stvari i osiguranje imovine