Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

Poštovanje etike objavljivanja i sprečavanje zloupotrebe objavljivanja su odgovornost i obaveza svakog autorarecenzenta, urednikazdavača.

Časopis Evropska revija za pravo osiguranja objavljuje  Izjavu o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja naučnih i stručnih radova. Pomenuta Izjava sastavljena je u skladu sa standardima Komiteta o etici objavljivanja (Committee on Publications Ethics: COPE). Redakcija časopisa i Udruženje za pravo osiguranja Srbije, kao izdavač Evropske revije za pravo osiguranja, obavezuju se da poštuju etiku objavljivanja i sprečavaju zloupotrebe u objavljivanju naučnih i stručnih radova. Istovremeno, poštovanje etike objavljivanja obaveza je svakog autora. Niko ne može biti izuzet od ove obaveze.

U oblasti objavljivanja i autorstva

Svaki članak objavljen u časopisu Evropska revija za pravo osiguranja mora da sadrži spisak literature, naveden u posebnom odeljku na kraju članka, i instituciju koja je finansijski pomogla sprovedeno istraživanje u članku, ukoliko postoji takva institucija. Osim toga, mora postojati saglasnost za objavljivanje članka od strane institucije koja je finansijski pomogla istraživanje objavljeno u članku. Članak ne sme biti plagijat, niti sme sadržati krivotvorene podatke. Časopis ne prihvata ranije objavljene članke. Zabranjeno je ponovo objavljivanje istih istraživanja.

Odgovornost autora:

Svi autori navedeni u članku moraju dati značajan intelektualni doprinos istraživanju, odnosno pisanju rada. Da bi neko imao status autora nije dovoljno da je samo učestvovao u prikupljanju podataka, pružao pomoć u tehničkoj obradi podataka, odnosno teksta ili je samo prevodio tekst. Biti autor znači: aktivno učestvovati u osmišljavanju sadržaja članka, njegove strukture, metodologije izrade članka; pisati članak, vršiti izmene i prepravke u tekstu; odobriti konačnu verziju teksta.

Autori su u obavezi da potpišu izjavu da su sva istraživanja u članku originalna, da je rad u potpunosti samostalno napisan uz naznaku punog naziva izvora drugih autora koji su korišćeni u radu i da navedeni rad u celosti ili neki njegov deo nije ranije objavljivan. Autori treba da potvrde da rukopis podnet na recenziranje nije u postupku recenziranja niti je prihvaćen za objavljivanje u drugom časopisu. Autori treba da potvrde da su svi podaci navedeni u članku istiniti i autentični, i da, u slučaju potrebe, na zahtev recenzenata i Redakcije časopisa, isprave greške, odnosno opozovu članak.

Autori moraju da uklone sve informacije iz članka na osnovu kojih bi recenzenti mogli da ih identifikuju. Zato je neophodno da u članku i citatima govore o sebi u trećem licu.

Kod koautorskih radova, autori su obavezni da se prilikom dostavljanja radova izjasne o tome koliki je njihov doprinos u autorstvu, odnosno da izvrše autorizaciju teksta.

Odgovornost recenzenata:

Kroz objektivno i blagovremeno recenziranje podnetih rukopisa, recenzenti treba da doprinesu i pomognu poboljšanju kvaliteta članka. Na sajtu časopisa nalazi se poseban deo namenjen recenzentima u kome je detaljnije opisano koje su obaveze recenzenata. U časopisu Evropska revija za pravo osiguranja primenjuje se dvostruko anonimno recenziranje. Recenzenti ne smeju biti u sukobu interesa sa sprovedenim istraživanjem, autorima članka, odnosno sa finansijerima istraživanja. Od recenzenata se očekuje da upozore urednika na bilo koji objavljeni članak, odnosno dostavljeni članak koji je suštinski sličan članku koji je u postupku recenziranja. U toku recenziranja članka, recenzenti treba autoru da ukažu na relevantan objavljen rad koji u rukopisu nije citiran, a koji je od značaja za temu koja se u članku obrađuje. Recenzirani članci treba da budu tretirani kao poverljivi. Rukopisi ne smeju biti zadržani, niti kopirani.

Odgovornost urednika:

U obavljanju svojih dužnosti urednik mora da deluje objektivno, pošteno i ne sme da diskriminiše autore po bilo kom osnovu. Urednik ima pravo da dostavljeni članak odbije, odnosno prihvati. U odabiru radova, urednik se mora rukovoditi kvalitetom, originalnošću, naučnim značajem radova (unapređenjem naučnih znanja), primenljivošću rezultata istraživanja u rešavanju problema iz prakse, atraktivnošću teme za čitaoce, jasnoćom teksta.

Urednik ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima članaka koje odbacuje, odnosno prihvata. Članak se prihvata kada je osnovano sigurno: da nije plagijat; da nije prethodno objavljen u potpunosti, odnosno njegov veći deo; kada ne sadrži krivotvorene podatke. Kada se utvrde krupne materijalne greške, urednik objavljuje ispravku ili opoziv članka. Urednik je odgovoran za očuvanje anonimnosti recenzenata. U slučaju prigovora istaknutih od strane autora čiji je rad odbijen, odnosno od strane trećih lica, a koji se odnose na povredu etike objavljivanja članaka ili prigovora zbog konflikta interesa, urednik i Redakcija časopisa Evropska revija za pravo osiguranja, sprovešće postupak za utvrđivanje osnovanosti prigovora i razmatranje prigovora. Ukoliko urednik, odnosno recenzenti istaknu prigovore, autorima treba pružiti mogućnost da odgovore na sve prigovore urednika, odnosno recenzenata.

Urednik ima pravo da objavi rad u časopisu Evropska revija za pravo osiguranja, s tim što ne sme da otkrije svoj identitet recenzentima.

Odgovornost izdavača:

Udruženje za pravo osiguranja Srbije, kao izdavač Evropska revija za pravo osiguranja, obavezuje se da čuva reputaciju (ugled) časopisa nastojeći da objavljuje kvalitetne radove, originalne naučne i stručne radove. Kada je to potrebno, članci koji nisu napisani u skladu sa etikom objavljivanja, biće povučeni. Ispravke će biti učinjene u što kraćem roku. Izdavač se obavezuje na dobru komunikaciju sa uredništvom, autorima i recenzentima.

Izdavač se obavezuje na dobru komunikaciju sa uredništvom, autorima i recenzentima.

Posebna pitanja etike objavljivanja: