Redakcija

Časopis za teoriju i praksu osiguranja

www.erevija.org

UDK 347.764 / ISSN 2334-7597
COBISS.SR-ID 197415692
dva broja godišnje

Osnivač

Udruženje za pravo osiguranja Srbije Milana Vujaklije 8/17, 11070 Beograd
www.srbija-aida.org
račun: 105-51590-71
kod „AIK Banke” a.d. Niš

Saizdavači

 

Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Milana Vujaklije 8/17, 11070 Beograd

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Bul. oslobođenja 76, 21000 Novi Sad

Izdavački savet

Glavna i odgovorna urednica

Mijatović dr Marija

Redakcioni odbor