Alternativno rešavanje sporova u italijanskom sistemu osiguranja

Apstrakt

Svrha ovog rada je da pruži sveobuhvatan pregled važećih metoda alternativnog rešavanja sporova koji postoje u pravnom okviru EU, sa posebnim osvrtom na pravni sistem Italije, sa ciljem da se smanji visok stepen „zagušenja” sudova država članica i istovremeno ponude efikasni vansudski mehanizmi rešavanja sporova, komplementarni pravosudnom sistemu. Pored tih efekata, analiziraće se prednosti i bitna pitanja metoda alternativnog rešavanja sporova koji postoje u sektoru osiguranja, sa posebnim osvrtom na osiguranje motornih vozila.