Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika

Apstrakt

Rizik je prisutan u celokupnoj privredi, ali nigde kao u osiguranju nema toliki značaj. Problem rizika naročito dobija na značaju sa liberalizacijom privrede, tj. sa dominacijom privatne svojine i konkurencije. Intenziviranje medunarodne razmene, ratni i politički rizici i prirodne katastrofe dale su delatnosti osiguranja jednu novu dimenziju.

Veliki rizici i opasnosti prouzrokuju velike štete. S druge strane, mnoge rizike tržište osiguranja ne može da pokrije jer ne postoje tačne osnove za određivanje premije i ne postoji mogućnost za disperziju rizika. „Nauka o verovatnoći progresivno postaje netačna kako ima sve manje rizika sa kojim se bavi, a oni postaju sve veći.“[1]

Problem koji donose velike štete tiče se nedovoljnosti kapaciteta osiguranja. Suština problema leži u fluktuaciji ukupnih šteta u odnosu na očekivani iznos šteta. Velike štete i njihov spiralni efekat ozbiljno ugrožavaju solventnost osiguravača. To stvara problem i za tržište reosiguranja. Nije tajna da postoji manjak kapaciteta za najveće i najkompleksnije rizike. Iz tog razloga, život i privredna praksa nameću potrebu da se veliki rizici izravnavaju i na druge načine, a ne samo kroz osiguranje, tako otvarajući vrata novim metodama upavljanja rizikom. U tome veliku ulogu ima razvijeno finansijsko tržište koje svojim ogromnim potencijalom obezbeđuje dodatni kapacitet osiguranju.[2]

Alternativni načini izravnavanja rizika su brojni: opcije i fjučersi, svop aranžmani sekuritizacija, kaptive, kreditiranje od strane banaka, garancije države i banaka, samoosiguranje itd. Mi ćemo se u ovom radu fokusirati na opcije (eng. option), fjučerse (eng. futures) i svopove (eng. siuaps) kao derivativne ugovore preko kojih se rizik može smanjiti (eliminisati). Prvo ćemo ukazati na krug subjekata koji pribegavaju alternativnim načinima izravnavanja rizika, razloge zbog čega to čine, a zatim ćemo objasniti njihov mehanizam funkcionisanja i uporediti ih sa ugovorom o osiguranju.

‘ Pravni fakultet Kragujevac.

‘ Dobrivoje Ogrizović: Ekonomika osiguranja, Grafičar, Sarajevo, 1985, str. 188.

Ključne reči
Kategorije