Dinamička analiza i predviđanje u oblasti osiguranja

Apstrakt

Na stepen razvijenosti tržišta osiguranja utiču mnogobrojni faktori. Jedan od glavnih pokazatelja razvijenosti osiguranja je visina ostvarene premije osiguranja koja ima cilj da pored obezbeđenja pune zaštite osiguranika istovremeno omogući ostvarenje profita osiguravajućem društvu. Neophodno je obezbediti dovoljno sredstava za pokriće rizika usled neizvesnosti koja prati momenat nastanka i iznosa štete. Statističkim metodama može se doći do novih saznanja koja će dalje pružiti osnovu za planiranje budućih aktivnosti osiguravajućih društava. Na osnovu istorijskih podataka o premiji životnog i neživotnog osiguranja i broju osiguranja objavljenih na zvaničnom sajtu Narodne banke Srbije, u radu će biti izvršeno predviđanje budućih kretanja bruto premije osiguranja kauzalnim metodom, odnosno regresionom analizom. Osnovni cilj istraživanja je da se istakne značaj sektora osiguranja kao jednog od indikatora razvijenosti celokupne privrede gde važnu ulogu ima premija osiguranja. Naročita pažnja je posvećena dinamičkoj analizi kretanja ostvarene premije osiguranja u periodu od 2011. do 2020. godine, sa posebnim osvrtom na ostvarenu premiju životnog i neživotnog osiguranja tokom posmatranog perioda. Stepen razvoja tržišta osiguranja može se meriti učešćem premije u bruto domaćem proizvodu, kao i visinom premije osiguranja po stanovniku. Iako je tržište osiguranja u Srbiji nedovoljno razvijeno, analizirani ključni pokazatelji razvijenosti upućuju da postoje pozitivne tendencije kretanja tokom posmatranog perioda.