Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje

Apstrakt

Promena vlasništva nad udelima ili upravi društava za osiguranje predstavlja veoma važno pitanje za tržište osiguranja i nadležne organe. Direktiva 2007/44/EC Skupštine Evrope i Saveta, u vezi sa maksimalnim ujednačavanjem, obavezala je države članice EU da donesu relevantne izmene svojih nacionalnih propisa u vezi sa prudentnom analizom relevantnih preuzimanja društava u finansijskom sektoru. U radu se govori o primeni navedene direktive u poljskom pravnom sistemu i prezentuju neka praktična pitanja sa kojima poljska društva za osiguranje koja učestvuju u postupku preuzimanja udela ili uprave u drugim društvima za osiguranje, moraju da se suoče. U njemu se takođe prezentuje tekući razvoj u EU u vezi sa postupcima prudentne analize u ovoj oblasti.