Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

Apstrakt

Radi ujednačavanja propisa za delatnost osiguranja, kao i unapređenje zaštite ugovarača osiguranja, Evropska komisija je usvojila Direktivu o osnivanju i obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja, poznatu kao „Direktivu o solventnosti II.” Jedna od najvažnijih novina, koju ova direktiva donosi, odnosi se na uvođenje modela solventnosti zasnovanog na riziku, prema kojem osiguravači imaju obavezu da obezbede kapital za pokrivanje izvesnih kategorija rizika. Akademska zajednica i ljudi iz prakse već duže vreme diskutuju o uticaju ovih pravila na tržište osiguranja. Međutim, Direktiva o solventnosti II, takođe, utiče i na neaktivno poslovanje, tj. poslove koji su u likvidaciji. U ovom radu diskutuje se o modelu „Solventnost II” uz naglasak na njegov uticaj na neživotno osiguranje u likvidaciji. U skladu sa tim, autor analizira važeća pravila o solventnosti uz navođenje relevantnih izvora i drugih podataka.
Dokazuje se da je uticaj Direktive o solventnosti II na portfelj osiguranja u likvidaciji daleko širi od zahteva za kapitalom. Pravila o nadzoru i izveštavanje, takođe, imaju ozbiljne posledice. Sledstveno tome, pasivno upravljanje likvidacijom nije više prihvatljiva opcija za većinu društava za osiguranje. Zbog toga će doći do povećanja tražnje za rešenjima aktivnog učestvovanja u likvidaciji i mogućnostima izlaska.
Razumevanje posledica pravila o solventnosti II će omogućiti izbor mehanizama za upravljanje portfeljom u likvidaciji. Imajući u vidu nezainteresovanost za temu likvidacije u osiguranju, cilj ovog rada je da postavi osnove za dalje razmatranje i pokrene akademsku diskusiju.