Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

Apstrakt

Direktiva o distribuciji osiguranja predstavlja samo poslednji u nizu instrumenata kojima se reguliše obaveza učesnika na tržištu osiguranja prema ugovaračima osiguranja. Evropska unija još od samog začetka zajedničkog tržišta osiguranja reguliše sa različitim intenzitetom ove obaveze. Autor smatra da se u evoluciji pravila EU mogu izdvojiti tri perioda u kojima se mogu identifikovati različiti pristupi ovim obavezama. U prvom periodu do 2002. godine fokus je na predugovornom informisanju. U periodu od 2002. do 2016. kao dodatak informisanju propisana je i obaveza savetovanja, dok 2016. godina počinje treća faza. Te godine je usvojena Direktiva o distribuciji osiguranja. Napuštena je ideja da se efikasno tržište i zaštita ugovarača mogu ostvariti isključivo kroz instrumente predugovornog informisanja, odnosno tzv. zaštitu na mestu prodaje, pa se uvodi sistem nadzora i upravljanja proizvodima osiguranja.