Glosarijum uz novi zakon o osiguranju

Apstrakt

Posle osam godina važenja saveznog Zakona o osiguranju imovine i lica (skraćeno: ZOIL). Republika Srbija je donela svoj Zakon o osiguranju. Zakon je stupio na snagu 29. maja 2004. godine, ali je ostavio na snazi odredbe pete i devete glave ZOIL-a, odnosno oko 45 članova, tako da Zakon o osiguranju i ZOIL sadrže oko 290 članova. Zakonodavac je pošao od plana da će uskoro biti doneti posebni zakoni o obaveznom osiguranju. I bez tih programskih odredaba u Zakonu o osiguranju prvo njegovo čitanje otkriva brojne promene u našem izvoru prava osiguranja. Dalji redovi ovog članka pokušavaju da objasne, uz pomoć glosarijuma, pravne institute novog zakona.

Ključne reči
Kategorije