Institutske kargo klauzule (A) 2009: rekontekstualizacija

Apstrakt

Autor se nada da je u ovom radu dao komentar glavnih promena uvedenih u Institutskim kargo klauzulama iz 2009. godine i razloga za njihovo donošenje, kao i određenu analizu njihovog potencijalnog uticaja na tekuće nestabilne ekonomske i političke okolnosti sa kojima se suočavaju tržišta osiguranja i analizu najnovijih slučajeva sudske prakse u vezi sa izmenjenim klauzulama. Iako ne predstavlja sveobuhvatnu diskusiju, pojava starih tema ukazuje na dileme koji su postojale prilikom izrade njihovog teksta pre objavljivanja zvanične verzije.