Interna revizija u osiguravajućim kompanijama – mogućnost za dodavanje vrednosti

Apstrakt

Autor analizira položaj interne revizije u domaćoj regulativi i korporativnoj praksi, sa posebnim naglaskom na specifičnosti regulative i prakse u društvima za osiguranje. Poredenje prakse interne revizije u društvima za osiguranje sa primerima najbolje prakse, potvrduje da je postojeće regulatorno rešenje uticalo na uspostavljanje dobre prakse interne revizije u društvima za osiguranje, ali ukazuje i na druge preduslove koje jepotrebno uspostaviti kako bi društva prepoznala i koristila što više od potencijala interne revizije. Iako je tradicionalno uveravanje u adekvatnost i efikasnost internih kontrola sa davanjem preporuka za korekcije i unapređenja tek jedna od usluga interne revizije, ona je u našim društvima za osiguranje dominantna, a često i jedina predviđena i ponuđena aktivnost interne revizije.