Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

Apstrakt

Okvirna Direktiva o solventnosti II, koja je stupila na snagu 1. januara 2016, primenjuje se u Austriji putem Zakona o nadzoru osiguranja iz 2016. godine (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016). Osim toga, direktno se primenjuje i uredba Evropske komisije za sprovođenje pomenute Direktive. Do sada je interna revizija u austrijskom pravu nadzora osiguranja bila podređena posebnoj regulativi, kako na nivou pojedinih osiguravajućih društava, tako i na nivou koncerna. U međuvremenu je interna revizija u primeni okvirne Direktive, pored upravljanja rizikom, zakonitosti poslovanja i aktuarske matematike, postala jedna od ključnih funkcija sistema poštovanja propisa. Ovde ne postoji direktna nadređenost ili podređenost funkcija međusobno, iako se prema „tri linije odbrambenog modela” (Three Lines of Defence Modell) zauzimaju vrlo različiti stavovi, posebno zbog toga što interna revizija treba da proverava i ocenjuje ostale ključne funkcije. Nosioci ključnih funkcija su u novom pravnom okviru podvrgnuti strogim propisima u pogledu stručnih kvalifikacija i lične pouzdanosti. Viđeno u celini, prema mišljenju autora, nova regulativa, ipak, ne dokazuje da će se njome efikasnost interne revizije poboljšati.