Izuzeća i pravna zaštita oštećenih lica u vezi sa kartelnim sporazumima u osiguranju u Evropskoj uniji

Apstrakt

U ovom radu, autor analizira opšte principe i neka pojedinačna pravila kojima se, sa aspekta prava konkurencije, kontroliše i sankcioniše kršenje fer tržišne utakmice od strane kartela zaključenih u delatnosti osiguranja. U tom cilju, razmatraju se norme antikartelnog prava koje su primenljive na sve grane privrede, pa samim tim i na delatnost osiguranja, ali i pravni izvori koji se odnose samo na osiguranje. Evropski zakonodavci su, tokom vremena, zauzimali sve restriktivniji stav u pogledu tumačenja specifičnosti delatnosti osiguranja u odnosu na druge grane privrede. Stoga je posebna pažnja posvećena blok izuzećima, koja su predviđena kao mogućnost u poslovanju društava za osiguranje. Takođe, ukazano je na javno-pravnu zaštitu od negativnih dejstava kartela u osiguranju, kao i na sve značajnije pravo na ostvarivanje naknade pretrpljene štete u postupcima pred građanskim sudovima država članica Evropske unije. Kao poseban problem, razmatrana je otežana mogućnost otkrivanja relevantnih dokaza neophodnih za uspešnu realizaciju tužbenih zahteva od strane oštećenih lica.

Autori:
Ilkić Zoran