Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020. (I DEO)

Apstrakt

Međunarodni trgovački termini (International Commercial Terms – Incoterms, dalje u tekstu: MTG) predstavljaju skup pravila o međunarodnoj trgovini koje je objavila Međunarodna trgovačka komora iz Pariza (International Chamber of Commerce – ICC), nevladina poslovna organizacija. Iako je prošlo više od sto godina od njenog osnivanja, Incoterms (jedan od njenih najvažnijih proizvoda) su doneti tek 1923. godine. Međutim, njegove glavne klauzule Free on Board (FOB) i Cost and Insurance (CIF) postojali su u britanskoj trgovini, prvi još od 1812. a drugi od 1895. godine. Međunarodni trgovački termini sadrže smernice o većini aspekata međunatodne trgovine koji se redovno inoviraju još od njihove prve verzije, a od Incoterms 1980, svakih deset godina. Pored ostalih pravila, postoji i klauzula o obavezama ugovornih strana da osiguraju robu od rizika u transportu, koja se prvi put pojavila u verziji Incoterms-aIV-1953. Kasnije verzije Incoterms–a (V–VIII) donose izmene i dalja poboljšanja klauzule o osiguranju u skladu sa razvojem međunarodne poslovne prakse kao što su: prelazak sa klauzule „slobodno od individualne havarije” (Free of Particular Average – FPA) koja potiče još iz 1946. godine, na noviju verziju klauzule o kargu iz 1979. godine; kontejnerizacija; i ostala tehnološka unapređenja u transportu.Ovi proboji doveli su do potrebe proširenja broja klauzula sa dotadašnjih šest 1953. godine načetrnaest u 1990. godini, da bi se njihov broj stabilizovao na jedanaest od 2000. godine. Poslednja izmena je verzijaIncoterms–aIX–2020, koja je stupila na snagu 1. januara 2020. U ovom radu prati se hronološki razvoj i unapređenja klauzule o osiguranju u MTG tokom perioda od četiri decenije, uzimajući u obzir da je prelomni trenutak bila 1980. godina u kojoj je došlo do značajnih izmena ove klauzule. Iako se klauzula o obavezi osiguranja direktno tiče samo dva pariteta MTG: CIFiCost and Insurance Paid (CIP), autor se u radu bavi posledicama u vezi sa osiguranjem u ostalih devet pariteta MTG; koja su dejstva MTG; dodatni interesi u vezi sa osiguranjem prodavaca i kupaca; iglobalnim političkim aspektima koji utiču na izvozno–uvozno osiguranje ugovarača koji nisu regulisani u MTG.