Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi

Apstrakt

Potrošačko pravo u Evropi je proteklih godina prošlo kroz temeljne promene. Od 70–tih godina 20. veka obim zaštite potrošača širio se veoma brzo. Taj razvoj bio je podstaknug makroekonomskim i mikroekonomskim izazovima i potrebama evropskog tržišta u oblasti prodaje robe i pružanja usluga. Uočeni problemi na tržištu najvećim delom su se odnosila na ugovore sa potrošačima u kojima potrošač nije imao prilike da pregovara o njegovim uslovima. To se takođe odnosilo i na ugovore o osiguranju.
Brojne slične osobine mogu se pronaći u tužbama koje su nedavno pokrenute u državama članicama EU radi zaštite potrošača od klauzula zloupotrebe. Ovo se odnosi, pored ostalog, i na usklađivanje ove oblasti po Direktivi Saveta 93/13/EEC od 5. aprila 1993 o nepoštenim uslovima u potrošačkim ugovorima. Najnoviji trendovi u propisima o klauzulama zloupotrebe u državama članicama poklapaju se sa nedavnim tumačenjem klauzula ugovora o osiguranju, koja su takođe postajala sve restriktivnija. Promena u stavu prilikom tumačenja ugovornih klauzula može se uočiti u nacionalnim propisima. Ona je prvenstevno povezana sa potrebom prilagođavanja pravilima direktive EU kojom su usklađena pitanja u vezi sa nepoštenim klauzulama u državama članicama. To je dovelo do utvrđivanja spiska sumnjivih klauzula ili klauzula zloupotrebe u nacionalnim propisima, pri čemu su u nekim državama članicama danas u upotrebi posebni Registri zabranjenih klauzula koje primenjuju nacionalni sudovi ili drugi nadležni organi. U zavisnosti od organizacije nacionalnih propisa i opštih principa,. Neke države članice su, takođe u tom smislu, predvidele i neka druga rešenja kao što je automatska ništavost klauzula zloupotrebe i zabrana primene takvih klauzula. U nekim državma članicama predviđene su suparnične tužbe za prestanak primene klauzula zloupotrebe i regulisana je aktivnost nadležnih organa u oblasti zaštite potrošača i nadzornih organa kao što su izveštaji i kazne za prekršioce. Većina propisa je imperativne prirode, ali se kao najnoviji način rešavanja ovih pitanja primenjuje razgovor sa privrednim društvima radi poštovanja adekvatnih potrošačkih standarda bez pokretanja sudskih ili drugih postupaka. Određeni broj informativnih publikacija o klauzulama zloupotrebe nacionalnog ili međunarodnog karaktera postale su sredstvo pomoću kojeg potrošači i preduzetnici Evropske unije izbegavaju zaključivanje ugovora ili predlaganje uslova ugovora koji sadrže klauzule zloupotrebe. U ovom članku autor ima za cilj da predstavi neka kretanja u vezi sa zaštitom od klauzula zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovorima o osiguranju u pogledu pravila donetih u državama članicama EU u poslednjih nekoliko decenija.