Komutacija u reosiguranju

Apstrakt

Komutacija je jedan od načina ispunjenja obaveza reosiguravača iz ugovora o reosiguranju. U širem smislu, ona je jedan od uspešnih načina upravljanja rizicima kako za cedenta (osiguravača) tako i za reosiguravača. Iako ugovor o reosiguranju može imati važnost kraće vreme, obaveza reosiguravača da plati štetu se može protezati u mnogo dužem vremenskom periodu nakon formalnog isteka reosiguranja. Na globalnom tržištu osiguranja i reosiguranja pojavili su se problemi u ovakvim dugogodišnjim odnosima osiguravača i reosiguravača, a oni su najpre bili prouzrokovani obavezom plaćanja zahteva za naknadu štete po osnovu odgovornosti zbog upotrebe azbesta i zagađenja čovekove sredine, prvenstveno baziranih na rizicima preuzetim na američkom tržištu. U traženju odgovora na nastalu situaciju prvo je reagovalo londonsko tržište koje je razvilo alternativu ovakvim odnosima u vidu zaključivanja ugovora o komutaciji. Ovaj se ugovor može predstaviti kao način kompromisa između osiguravača i reosiguravača. Umesto da na osnovu ugovora o reosiguranju osiguravač ispostavlja, a reosiguravač prima i plaća osiguravaču zahteve za naknadu štete proizašle iz određenih poslova u budućem neizvesnom periodu nakon isteka samog ugovora, osiguravač i reosiguravač se mogu dogovoriti da reosiguravač odmah i u celosti ispuni svoju obavezu tako što će platiti osiguravaču određeni novčani iznos, koji treba da pokrije sve sadašnje i buduće zahteve za naknadu štete.

Ovaj rad ima za cilj da predstavi opšte pojmove vezane za zaključivanje ugovora o komutaciji i baziran je na dokumentima u vezi ove problematike koji se mogu naći u brojnim štampanim materijalima koje[1] objavljuju specijalizovane organizacije na londonskom tržištu osiguranja. Uzete su takođe u obzir i informacije koje se mogu dobiti na posebnim kursevima organizovanih i posvećenih isključivo ovoj temi, kao i na iskustvu autora koji je stekao učestvujući u zaključenju ovakvih ugovora u poslovnoj praksi preduzeća Dunav RE a.d.o. kao reosiguravača.

[1] Na primer Insurance Day, Run-Off Busitiess Magazine, publikacije Association of Ruti-Off Companies i dr.

Ključne reči
Kategorije