Merenje koncentracije u sektoru osiguranja Republike Srbije

Apstrakt

Tokom poslednje tri decenije došlo je do značajnih
promena na tržištu osiguranja Republike Srbije. U
ovom periodu došlo je do promene broja osiguravajućih
društava, vlasničke strukture, rasta premije osiguranja
i promene zakonske regulative. Cilj rada je da
se sagleda kakav su uticaj navedene promene imale na
stepen koncentracije u sektoru osiguranja u periodu od

 1. do 2021. godine. U radu je pored nekoliko metoda
  merenja tržišne koncentracije korišćen i GRS indeks
  koncetracije koji se pokazao kao najpreciznija mera
  koncentracije. Dobijeni rezultati ukazuju na pad stepena
  koncentracije na tržištu osiguranja Srbije. U periodu
  od 2005. do 2010. godine došlo je do pada koncentracije,
  dok rezultati nakon 2010. godine ukazuju da su
  promene koje su nastale uglavnom posledica promene
  tržišne strukture osiguravajućih društava koje posluju
  na tržištu. Takođe, potrebno je da proces liberalizacije
  tržišta bude praćen usvajanjem odgovarajuće regulative
  koja će uticati na jačanje konkurencije na tržištu osiguranja
  i bolji položaj klijenata.
Literatura

Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Paunović, M., Sepi, R.,
Hiber, D. (2002). Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji.
Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.
Bukvić, R. M. (2022). Koncentracija u sektoru osiguranja
u Srbiji - promene u periodu 2011–2020. i njihova
dekompozicija, Tokovi osiguranja, 38(1), 7–47. https://doi.
org/10.5937/TokOsig2201007B
Dimić, M. (2015). Analiza nivoa koncentracije u bankarskom
sektoru i sektoru osiguranja u zemljama centralne i istočne
Evrope. (Doktorska disertacija, Departman za postdiplomske
studije, Univerzitet Singidunum, Beograd). Preuzeto sa
https://nardus.mpn.gov.rs
European Union. (2004). Guidelines on the assessment of
horizontal mergers under the Council Regulation on the
control of concentrations between undertakings, Offi cial
Journal of the European Union C31.
Galetić, F., Obradović Posinković, T. (2018). Measuring
Concentration of the Banking Market of the Republic of
Croatia. 6th International OFEL Conference on Governance,
Management and Entrepreneurship New Business Models and
Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change (pp.
598–625). Dubrovnik, Croatia: Governance Research and
Development Centre (CIRU).
Ginevičius, R., Čirba, S. (2009). Additive measurement of
market concentration, Journal of Business Economics
and Management, 10(3), 191–198. doi: 10.3846/1611-
1699.2009.10.191-198
Kočović, J., Jovović, M. R. (2016). Uticaj liberalizacije i
privatizacije na razvoj tržišta osiguranja u Srbiji, Tokovi
osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja, 32(1), 5–20.
Kostić, M. (2009). Analiza koncentracije ponude u sektoru
osiguranja Srbije, Industrija, 37(2), 59–77.
Mikhalkina, E., Maitah, M., Šrédl, K. (2015). Measuring Market
Structures in the Dairy Market in the Czech Republic, Asian
Social Science, 11(21), 306–315. doi:10.5539/ass.v11n21p306
Narodna banka Srbije (2021). Sektor za poslove nadzora nad
obavljanje delatnosti osiguranja, Izveštaj o poslovima
nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Beograd:
NBS.
Njegomir, V., Stojić, D., Marković, D. (2011). Liberalisation,
market concentration and performance in the non-life
insurance industry of ex-Yugoslavia, Ekonomska misao i
praksa, 20(1), 21–40.
Parida, T. K., Acharya D. (2016). Competition in Indian
life insurance industry: Post Liberalisation Evidence,
The International Journal of Business Competition and
Growth, 5(1/2/3). 2016, 110–136. https://doi.org/10.1504/
IJBCG.2016.079944
Rohrbach, W. (2007). Restrukturisanje i perspektive srpskog
tržišta osiguranja, Evropska revija za pravo osiguranja, 3/2007.
Smiljanić, I. (2015). Uticaj tranzicionih procesa na tržište
osiguranja u Srbiji i regionu. (Doktorska disertacija,
Departman za postdiplomske studije, Univerzitet
Singidunum, Beograd). Preuzeto sa https://singipedia.
singidunum.ac.rs
Škufl ić, L., Galetić, F., Gregurić, B. (2011). Liberalization and
Market Concentration in the Insurance Industry: Case of
Croatia, Economic Review: Journal of Economics and Business,
9(2), 61–75.
Tabner, I. (2007). A Review of Concentration, Diversity
or Entropy Metrics in Economics, Finance, Ecology
and Communication Science, International Journal
of Interdisciplinary Social Sciences, 2 (4), 53–60.
doi:10.18848/1833-1882/CGP/v02i04/52345.
Tipurić, D., Pejić Bach, M., Pavić, T. (2008). Concentration of the
insurance industry in selected transition countries of Central
and Eastern Europe, 1998–2006. Post-Communist Economies,
20(1), 97–118.