Mesto dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja u uporednom pravu i predlozi za reformu sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Apstrakt

Privatizacija kao pretpostavka za poboljšanje usluga u zdravstvu
Savremeni razvoj nauke i medicine omogućava sve složenije i efikasnije metode prevencije i lečenja bolesti. Dok su sa jedne strane naučne i tehničke mogućnosti u medicini sve veće, sa druge je sve evidencije da tradicionalne zdravstvene institucije ne mogu slediti u potpunosti taj razvoj, konkretnije, ne mogu uvek obezbediti sve ono što je medicinski korisno i moguće. Razlozi su delimično i organizacione prirode, ali prvenstveno se zapravo radi o materijalnim problemima.
Kao prethodna pretpostavka za sprovođenje određenih reformi u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstva uopšte nameće se potreba za sprovođenje
privatizacije. Kada se govori o privatizaciji uvek se postavlja problem oblika i obima njenog sprovođenja.
Svetska zdravstvena organizacija,

Ključne reči