Mogući sukobi interesa kod osiguranja direktora i službenika u slučaju suparnične tužbe akcionara

Apstrakt

Privredna društva čije se akcije nalaze na listingu berzi i njihovi direktori i službenici snose povećan rizik pasivne procesne legitimacije po suparničnim tužbama akcionara. Zbog toga što suparnične tužbe podrazumevaju velike iznose nadoknada, od suštinskog značaja za sve stranke u postupku je da tuženi direktori / službenici i privredno društvo raspolažu odgovarajućim osiguranjem direktora i službenika. Bez adekvatnog pokrića, direktori i privredno društvo bi mogli da dođu u situaciju da u celini ili delimično sami snose isplatu nadoknade štete. Ako oni ne mogu da isplate nadoknadu štete, što je obično slučaj zbog velikih iznosa tužbenih zahteva kod suparničnih tužbi, oštećena lica neće naplatiti ništa ili će ostvariti delimičnu nadoknadu štete, pa suparnična tužba neće ostvariti svoj cilj. To ima negativne posledice po efikasnost u odštetnom pravu. Osiguranje direktora i službenika je zato bitno za parnične stranke kod suparnične tužbe i za društvo. Ipak, može doći do sukoba interesa između tuženog privrednog društva i direktora u pogledu nadoknade nastale obaveze ako su podosigurani. Može doći i do sukoba interesa između brojnih osiguravača, što može negativno da utiče na osiguravajuće pokriće i isplatu obaveze nastale po suparničnoj tužbi. Prvi sukob interesa između privrednog društva i direktora može se ograničiti ubacivanjem ili klauzule o alokaciji ili klauzule o redosledu isplata. Može se izvršiti i izbor u pogledu (veće) podele Odeljaka A i C osiguravajućeg pokrića u polisi osiguranja direktora i službenika ili se može zaključiti posebna polisa osiguranja po Odeljku A. Potencijalni efekti sukoba interesa između brojnih osiguravača direktora i službenika mogu se smanjiti ubacivanjem adekvatno formulisanih klauzula o istovetnosti forme i klauzula o vodećem osiguravaču. U tom kontekstu, ali takođe nezavisno, po mišljenju autora treba da se primenjuje i direktna obaveza savesnog i korektnog postupanja prvog osiguravača prema osiguravačima viška štete, a takođe i obaveza dužne pažnje osiguravača viška štete.