Naknada štete u vidu novčane rente

Apstrakt

Autor u ovom radu nastoji da sintetički izloži, ali i kritički preispita, situacije u kojima se dosuđuje materijalna i nematerijalna šteta U obliku rente u našem pravu. Izlaže rešenja pojedinih građanskih zakonika o ovom obliku naknade štete, da bi istakao njihovu sličnost sa rešenjima Zakona o obligacionim odnosima – ZOO. Oslonjen na sudsku praksu i pravnu teoriju, primenom više metoda tumačenja, konkretizuje pravne standarde koje, ovaj vid naknade štete, upotrebljava ZOO.

Autori:
Babić Ilija
Ključne reči