Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

Apstrakt

U ovom radu, autor analizira sadržinu uslova osiguranja zbirki i dragocenosti osiguravača Kraljevine Velike Britanije i upoređuje ih sa uslovima osiguranja stvari u domaćinstvu osiguravača u Republici Srbiji. Domaći osiguravači primenjuju uslove osiguranja stvari u domaćinstvu, jer iz njih nije izdvojeno osiguranje zbirki i dragocenosti u obliku posebnih uslova osiguranja, već se posebnom odredbom pruža i pokriće vrednih predmeta ili stvari objedinjenih u zbirkama. Radi potreba izlaganja, autor u određenim slučajevima koristi i pravila iz opštih uslova za osiguranje imovine domaćih osiguravača, koji se shodno primenjuju na ovu vrstu osiguranja. Posebnu pažnju u ovom radu autor posvećuje definiciji predmeta osiguranja, osiguravajućem pokriću i posebnim isključenjima iz pokrića i regulisanju obaveza na sprečavanje nastanka šteta.

[1] Autor napominje da se radi o uslovima osiguravača koji su osnovani i imaju dozvolu za rad u Velikoj Britaniji, ali se radi o osiguravačima iz SAD.