Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju

Apstrakt

U radu se analizira pitanje nekorektnih uslova u vezi sa ugovorima o osiguranju u evropskom kontekstu. Rad je posebno skoncentrisan na Direktivu Saveta 93/13/EEC i čl. 2:304. Principa evropskog ugovornog prava osiguranja. Takođe se analizira i spisak zlonamernih klauzula u ugovorima o osiguranju.