Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

Apstrakt

U radu se analiziraju odredbe Principa evropskog ugovornog prava osiguranja o nepravičnim klauzulama. Autor polazi od značaja definicije nepravične odredbe za podizanje standarda zaštite ugovarača osiguranja, osiguranika i korisnika usluga osiguranja, kao slabije strane ugovora o osiguranju. Centralni deo rada posvećen je analizi nepravične klauzule iz ugla Principa evropskog ugovornog prava osiguranja, i razlikama u odnosu na koncept iz Direktive 93/13 o nepravičnim klauzulama u ugovorima zaključenim sa potrošačima. Kao primer neusklađenosti potrošačkih i propisa o ugovoru o osiguranju navodi se primer francuskog prava i dve klauzule ugovora o osiguranju – klauzula o raskidu ugovora nakon nastanka osiguranog slučaja i klauzula o gubitku prava iz osiguranja zbog zakasnele prijave osiguranog slučaja. Autor predlaže da se u Prednacrt Građanskog zakonika Srbije unese i član o nepravičnim odredbama u ugovorima o osiguranju.