Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

Apstrakt

U radu se daje prikaz novog regulatornog okvira za delatnost osiguranja u Republici Srbiji, u delu korporativnog upravljanja, pri čemu se ukazuje na osnovne karakteristike novog Zakona o osiguranju (Zakon o osiguranju, 2014). U okviru korporativnog upravljanja analizirani su zahtevi imperativnog karaktera koje uspostavlja novi zakonodavni okvir, sa posebnim akcentom na strukturu Izvršnog i Nadzornog odbora i razmatranje prednosti i nedostataka instituta nezavisnih članova.
Autor, takođe, ukazuje na neka pitanja koja se odnose na regulatorne zahteve u uspostavljanju sistema upravljanja koji se zasniva na riziku. Upravo promene legislativnog okvira u Republici Srbiji za delatnost osiguranja, kojima se integrisani pristup upravljanju rizicima stavlja u prvi plan, neminovno uslovljavaju i više standarde u strukturiranju, te odgovornosti organa društva za osiguranje. Tako, Nadzorni odbor ima ključnu ulogu i odgovornost u uspostavljanju prudentnog sistema upravljanja u akcionarskom društvu za osiguranje i nadzoru nad tim sistemom, a Izvršni odbor ima ulogu sprovođenja tog sistema.