Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu sa osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu

Apstrakt

Pravila o automobilskoj odgovornosti za štetu izravno utječu na obveze osiguratelja od automobilske odgovornosti prema trećim osobama, kao i na eventualno postojanje njegovog prava regresa prema odgovornoj osobi. U prvom djelu rada daje se prikaz zakonskog uređenja odgovornosti za štetu koja potječe od motornog vozila u pogonu u hrvatskom pravu. Obrađuje se pitanje posebnih pretpostavki automobilske odgovornosti za štetu (prometna nesreća, motorno vozilo, pogon motornog vozila), kao i pravila odgovornosti vlasnika motornog vozila prema trećima, te u slučaju sudara prema ostalim vlasnicima motornih vozila. Posebna je pažnja posvećena kategoriji trećih oštećenih osoba. Na kraju rada prikazuju se neka pravila o automobilskoj odgovornosti za štetu u izabranim poredbenim pravnim sustavima.