Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

Apstrakt

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti od svojih početaka do danas predstavlja najadekvatniji odgovor društva na sve veći broj cestovnih saobraćajnih nezgoda. Radi izjednačavanja tretmana žrtava saobraćajnih nezgoda prouzročenih od strane domaćih vozila i vozila inozemne registarske oznake uspostavljen je Sistem zelene karte koji obuhvaća nacionalne biroe zelene karte svih europskih zemalja i nekoliko susjednih država Afrike i Azije. Pravilima uspostavljenim unutar toga sistema, nacionalni biroi jedni drugima jamče plaćanje šteta prouzrokovanih na teritoriji svake od država članica sistema. Nesmetani protok vozila unutar EU i usporediv tretman prema žrtvama saobraćajnih nezgoda bio je osnovni motiv za harmonizaciju propisa na nivou EU putem direktiva iz oblasti osiguranja od automobilske odgovornosti. U radu se razmatra pravna priroda akata Sistema zelene karte i njihov odnos s propisima europskog prava. Nakon uvida u kronologiju nastanka akata, te analizom novijih tokova u spomenutoj oblasti i prakse Suda pravde EU, dat će se odgovor na pitanje može li se Kretski sporazum, kao najviši akt Sistema zelene karte, smatrati dijelom europske pravne stečevine.