Opšta i posebna pravila o zaštiti interesa korisnika usluge osiguranja u srpskom i uporednom pravu

Apstrakt

U radu se razmatra pravni položaj korisnika usluge osiguranja, u smislu koja lica uživaju zaštitu prilikom pregovaranja i izvršavanja ugovora o osiguranju. Autor analizira definiciju pojma „potrošač”, a posebno definiciju pojma „korisnik usluge osiguranja” prema opštim propisima o zaštiti potrošača i propisima Republike Srbije koji regulišu delatnost osiguranja.
Cilj rada je bio da se sagledaju sva pravila ugovornog i statusnog karaktera kojima se u različitim okolnostima štite interesi korisnika usluge osiguranja. Prilikom obrade postavljenog cilja, autor je analizirao propise Republike Srbije i određeni broj propisa država članica Evropske unije. Autor je koristio normativni i uporedno-pravni metod, kao i logičke metode zaključivanja.

Autori:
Uzelac Ozren