Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma postavljanja odštetnog zahteva

Apstrakt

Nastanak osiguranog uzroka

Datum postavljanja odštetnog zahteva

Prednosti i mane sa stanovišta inostranih uslova

Specifičnosti osiguranja od profesionalne odgovornosti

Apstrakt. – U članku se obrađuju prednosti i mane dva različita sistema osiguranja od odgovornosti, njihove pojedine karakteristike i praktičnim posledicama. Posebnu pažnju autor posvećuje vrstama i prirodi isključenih rizika za koje je karakteristično da ne isključuju obavezu osiguravača za te rizike, već daju preciznu definiciju u kojim slučajevima i u kojem obimu se ona primenjuju. Autor se zalaže za institucionalnu garanciju veće slobode ugovaranja, a protiv uvođenja obaveznosti i proširenja obaveze osiguravača u skladu sa širinom i trajanjem građansko-pravne odgovornosti.