Osiguranje od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji

Apstrakt

U radu se razmatraju karakteristike osiguranja od svih rizika i njegova pojava na tržištu osiguranja u Srbiji. Osiguranje od svih rizika je već duži period standard osiguranja imovine u svetu, međutim, kod nas je ovo osiguranje počelo da se primenjuje poslednjih godina na insistiranje velikih osiguranika. Detaljnije se razmatraju uslovi osiguranja od svih rizika domaćih osiguravača koji na različite načine uređuju ova osiguranja, posebna pažnja obratiće se na ugovorena pokrića, is- ključenja i ograničenja predviđena uslovima osiguranja. Uslovi osiguravača za ova osiguranja na različite načine definišu predmet osiguranja, osigurane rizike, moguć- nost proširenja pokrića kao i isključenja iz osiguranja, pa će i ova pitanja biti analizirana. Razmatra se i praksa koja je pokazala da veliki osiguranici imaju mogućnost da shodno svojim potrebama i osobenostima definišu zahteve za osiguranjem od svih rizika na na način da im pružaju najšire pokriće. U radu će se posebno razmotriti i pitanje osiguranja od prekida rada kao posebne sekcije uslova osiguranja od svih rizika.