Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnog sistema prava

Apstrakt

Autorka analizira sisteme osiguranja profesionalne odgovornosti u državama sa common law sistemom i kontinentalnim pravnim sistemom, kao i polise osiguranja na osnovama postavljanja odštetnog zahteva i nastanka osiguranog događaja. Poseban osvrt posvećen je detaljnijaj analizi u pogle- du načina na koji se takva osiguranja sprovode u dr- žavama gde su ta osiguranja obavezna i koji su zah- tevi propisani za ta osiguranja. Zatim daje izvesnu uopštenu kritiku u vezi sa uspešnom primenom tih po- lisa i razmatra kako ijedan i drugi način osiguranja uspešno pruža osiguravajuće pokriće osiguranicima.