Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

Apstrakt

Tražnja za osiguranjem je izuzetno složena i slojevita kategorija. U ovom radu su najpre obrađena lica – tražioci, tj. kupci koji se pojavljuju na osiguravajućem tržištu. Oni su veoma različiti, i to kako polazeći od spoljnog oblika u kome se javljaju (preduzeća, pojedinci i drugo), tako i sa stanovišta unutrašnjih (psiholoških, ličnih, društvenih i kulturnih) obeležja. Zbog toga je bilo neophodno razvrstati lica koja imaju potrebe za osiguranjem po grupama osiguranika, od kojih svaka ima posebnosti sa stanovišta tražnje za osiguravajućim uslugama. K tome, nužno je posmatrati i odrednice tražnje polazeći od dve različite grupe poslova, životnih i neživotnih osiguranja. U radu je ustanovljeno kako su neki činioci, kao što su dohodak, cene polisa ili obrazovanje ključni za potražnju kod obe vrste poslova osiguranja. Isto tako, tražnju treba uvek posmatrati imajući u vidu i kretanja na strani ponude sa kojom čini jedinstvo.