Peta direktiva EU o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila

Apstrakt

Evropski Parlament je na sednici održanoj 12. februara 2005. g. na drugom čitanju, prihvatio novu, petu po redu, direktivu o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete prouzrokovane upotrebom motornih vozila. Novi propis nosi puni naziv « Direktiva br. 2005/14/CE Evropskog parlamenta i Saveta od 11. maja 2005. godine, kojom se menjaju direktive 721166/CEE, 84/5/CEE i 90/232/CEE i direktiva 2000/26/CE Evropskog parlamenta i Saveta o osiguranju od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila«.
U literaturi i svakodnevnoj praksi navodi se kao Peta direktiva, pa će tako biti citirana i u ovom tekstu. S obzirom na specifičnosti rešenja koja sadrži ova Direktiva i s obzirom na potrebu da Hrvatska prilagodi svoje zakonodavstvo pravu KIJ, a sto je u oblasti obveznog osiguranja od odgovornosti za štete prouzrokovane upotrebom motornih vozila upravo u toku, nema sumnje da će Peta direktiva uticati i na položaj oštećenih po hrvatskom pravu osiguranja.