Pitanja nadležnosti prilikom prekograničnog prenosa portfelja osiguranja: Uporedna analiza

Apstrakt

Ciljevi ovog rada su da pruži uvid u ujednačena pravila Evropske unije (dalje u tekstu: EU) kojima se reguliše prenos portfelja osiguranja i da ukaže na primere nekoliko država članica EU čiji se nacionalni propisi bitno razlikuju od zajedničkog pravnog okvira EU. Zbog toga društva za osiguranje imaju probleme sa priznavanjem prenosa portfelja i nespojivim zahtevima raznih nadzornih organa. U određenim slučajevima društva za osiguranje moraju da prolaze kroz paralelne procese u državi prenosioca i državi preuzimaoca portfelja zbog različitog tumačenja propisa EU i nacionalnih propisa. Međutim, ako ne sva, većina pitanja se može rešiti povećanom ujednačenošću i većom jednoobraznošću u primeni postojećih propisa EU.
Ova studija je izvedena korišćenjem kombinacije pravno-dogmatskog, uporednog metoda i empirijske analize. Rezultate ove studije praktično mogu da primene lica koja su zainteresovana za prenos portfelja osiguranja ili mogu poslužiti kao polazna osnova za dalju teorijsku diskusiju.